یک بازی جالب برای شما که قصد تدوین دارید. یک روزنامه بردارید.

 کلمات آن را ببرید و سعی کنید با جابجا کردن همان..

کلمات محدود جملاتی جدید بسازید. اگر این بازی را ادامه دهید متوجه می شوید که بعضی از کلمات قابلیت جابجایی زیادی دارند و بعضی دیگر نه. در تدوین نیز وقتی که کارگردان راش های (نماهای) خود را برای شما می آورد بعضی وقت ها قابلیت جابجایی زیاد است و بعضی وقت ها کم. به هر صورت کار شما مرتب کردن آنها و حذف اضافه ها از ابتدا و انتها و حتی از وسط نماها و چیدن این نماها کنار هم است.
این کارها را به دقت انجام دهید زیرا یک ثانیه (و حتی کمتر) کم یا زیاد شدن نما در ریتم اثر تأثیر زیادی خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که شما می بایست معایب فیلم را نیز با ایجاد یک ریتم مناسب کاملا برطرف نمایید و برای این کار شما شرایطی بهتر دارید، زیرا کارکردن در اتاقی ساکت و با حضور تعداد کم افراد (خودتان، کارگردان، منشی صحنه و شاید دستیار کارگردان) موقعیتی مناسب و آرام برای شما فراهم می کند.

::...M.O.D...::