- سعی کنید تا بازیگران تان را از میان کسانی که با محیط و حس فیلم نامه آشناترند، انتخاب کنید و در غیر این صورت حتما از بازیگران تان بخواهید تا اطلاعاتی دقیق از محیط فیلم نامه پیدا کنند. البته این کار تقریبی است و تا جایی که برای بازیگران خطری ایجاد نکند، لازم است. مثلاً هیچوقت از بازیگران تان نخواهید تا تجربه قتل یا چاقوکشی و یا غیره را کسب کنند.

2- قبل از شروع ضبط حتما فرصتی را برای تمرین به بازیگران بدهید و حتما بر این تمرین ها نظارت داشته باشید و آنان را جهت دهی کنید.
3- سعی کنید حتی الامکان سر صحنه کمترین تعداد عوامل حضور داشته باشند. در هر صورت، آرامش را برای بازیگران تان مهیا کنید.

4- در صحنه، به هنگام ضبط، ابتدا از آماده بودن تجهیزات و آمادگی عوامل اطمینان حاصل کنید و پس از آن مشغول مرور تمرین ها و میزانسن های حرکتی با بازیگران شوید.

5- تمرین ها را زمانی متوقف کنید که اطمینان کرده باشید که بازیگر آماده است در ضمن برای اجرای اصلی هم توان کافی در او باقی گذارید.

::..M.O.D..::