احمق تر از بهلول


روزی خلیفه از بهلول پرسید : تا به امروز موجودی احمق تر از خود دیده ای ؟؟!

بهلول گفت :

نه والله ، این نخستین بار است که میبینم..