بالا رفتن از کوه


شخص تنبلی نزد بهلول آمد و پرسید : میخوام از کوهی بلند بالا بروم ، میتوانی نزدیک ترین راه را به من نشان بدهی ؟؟|

بهلول جواب داد :

نزدیکترین و آسان ترین راه ، نرفتن بالای کوه است.