علت مرگ

خواجه به آشنایی گفت :راستی فلانی ، خبرداری که رفیقمان عمرش به دنیا کوتاه بود و مرد ؟!
رفیقش گفت : نه ، علت مرگش چه بود ؟!؟
خواجه گفت :
آن بیچاره علت زندگی اش هم معلوم نبود ، چه برسد به علت مرگش.. خخ