زندگی آنقــدر ابدی نیســت که هر روز بتوان

مـــــهربــان بــودن را

به فردا انداخــت